Posts Tagged ‘sexköpslagen’

EU-projekt för att bekämpa människohandel med fakta, inte myter

30 mars, 2014

Droppen urholkar stenen. Förra veckan tog vi i Stockholm beslut om att ta allt relationsvåld på allvar: allt våld skall utredas, oavsett kön, släktskap eller läggning. Det var en lång väg dit men nu är vi äntligen där. Nu kommer glädjande nyheter också på ett annat område som tidigare mer styrts av fördomar än av vilja att se verkligheten i alla dess olika uppenbarelser: Arbetet mot människohandel. Ett 15-tal forskare från åtta olika länder skall nu delta i ett EU-projekt vars slutmål är att minska det lidande som blir följden av de värsta formerna av exploatering. I Sverige är en av de som kommer att arbeta med utredningen socialantropologen Petra Östergren:

Ofta tänker man på inlåsta kvinnor som lurats till rika länder där de fråntagits sina pass och tvingas sälja sex. Men egentligen handlar människohandel oftare om hushållsarbeten, produktion av varor och jordbruksarbete under fruktansvärda förhållanden. Det finns olika grader av exploatering, och inom projektet kommer vi att arbeta med en bred förståelse av begreppet.

Hon har fått tre miljoner för att delta i EU-projektet om hur man kan komma åt människohandel genom att studera efterfrågan. Andra i projektet riktar in sig på de vanligare formerna av människohandel. Petra Östergren riktar in sig på den mindre vanliga, men mer omskrivna, människohandeln för sexuella syften. Detta får också en bonuseffekt: Den första ordentliga genomlysningen av sexköpslagens effekter hos sexköpare i Sverige (Nej, Skarheds officiella undersökning var inte intresserad av åsikter från vare sig säljare eller köpare):

Vad jag känner till är detta den första samhällsvetenskapliga studien med djupintervjuer av sexköpare i Sverige sedan sexköpslagen infördes. Det finns ju en schablonbild av människohandel och sexköpare i populärkultur och media. Men den kanske inte stämmer, och köparna kanske inte heller känner igen sig i den bilden. Det kan vara problematiskt eftersom handlingsplaner kan missriktas och sexköparna får svårt att hjälpa till att identifiera personer som är utsatta för människohandel. Därför tänker vi också göra en analys av den rådande mediebilden.

Just så, är man verkligen intresserad av att lösa samhällsproblem så går man ut i verkligheten och ser vari problemet består, sedan anpassar man åtgärderna efter vad man hittar. Ett tillvägagångssätt som tyvärr är undantag snarare än regel när det handlar om samhällsproblem där debatten präglas av starka moralistiska åsikter.

Glad upphävningsdag!

5 december, 2013

Idag är det 80 år sedan förbudstiden i USA avslutades. Den 5 december 1933 ratificerades det 21 tillägget till konstitutionen av Utah och den nödvändiga tre fjärdedels majoriteten av stater var uppnådd. Alkohol blev därmed åter legaliserat efter att ha varit förbjudet sedan 11 januari 1920.
kvinna med antiförbudsskylt
Förbudet ledde till att den tidigare legala och öppna produktionen och distributionen av alkohol togs om hand av syndikat kontrollerade av den organiserade brottsligheten. Verksamheten gick under jorden och gödde de kriminella nätverken.

Förespråkarna för förbudet menade att problemet var att polisen inte tillräckligt jagade de som bröt mot det och att straffen var för låga. (Var har vi sett den argumentationen någonstans…?)

Efter hand kom allt fler på att lagen skapade fler problem än den löste och 1932 hade Franklin D Roosevelt som vallöfte att avskaffa det federala förbudet. Det fanns dock möjlighet för delstaterna att behålla det. Den sista delstat som avskaffade förbudet var Mississippi, 1966.

Det finns en amerikansk site som vill göra Repeal Day till en dag som firas minst lika mycket som St. Patrick’s Day, fast alla kan känna sig delaktiga.

IT’S THE PERFECT TIME OF YEAR.
Conveniently located halfway between Thanksgiving and Christmas — at a time when most Americans are probably not spending time with family — Repeal Day presents a wonderful occasion to get together with friends and pay tribute to our constitutional rights.
WE HAVE THE CONSTITUTIONAL ABILITY TO DO SO.
Unlike St. Patrick’s Day or Cinco de Mayo, Repeal Day is a day that all Americans have a part in observing, because it’s written in our Constitution. No other holiday celebrates the laws that guarantee our rights, and Repeal Day has everything to do with our personal pleasures.
IT’S EASY!
There are no outfits to buy, costumes to rent, rivers to dye green. Simply celebrate the day by stopping by your local bar, tavern, saloon, winery, distillery, or brewhouse and having a drink. Pick up a six-pack on your way home from work. Split a bottle of wine with a loved one. Buy a shot for a stranger. Just do it because you can.

Vem vet, vi har ju importerat Halloween så kanske Repeal Day kommer så småningom.

När det begav sig sist skrev Mattias om förbudstiden i USA och konstaterade bland annat att dödligheten i skrumplever minskade, medan dödligheten i alkoholförgiftning steg brant (eftersom säljarna och köparna var intresserade av starkast möjliga varor som inte tog mer plats än nödvändigt) och antalet mord fördubblades.

Liknande effekter syntes också i de delar av Sverige som under 1800-talet hade infört lokalt alkoholförbud.

Förbuden medförde att en omfattande illegal marknad uppstod. Vid sekelskiftet var förhållandena i de kåkstäder som växte upp i malmfälten i Norrbotten närmast kaotiska, trots att ett formellt förbud existerade. Lönnkrogarna sköt upp som svampar ur jorden och vinhandelsfirmor i södra delarna av landet gjorde stora affärer genom att förse denna illegala entreprenörsverksamhet med sprit och billigt vin, som oftast såldes till lönnkrögarna per postorder. Malmfälten blev ett lönnkrögarnas paradis.

Här uppstod också andra former av missbruk och mindre samvetsömma apotekare gjorde sig förmögenheter genom ”droppkrögeri”. Speciellt åtråvärda blev patentmediciner som ”Hoffmanns droppar”, ”Tolfmannakraft” och ”Doktor Halls muntrande droppar”. Gemensamt för dessa preparat var att de i regel innehöll två tredjedelar ren alkohol och en tredjedel eter.

I Sverige slapp vi med ett nödrop undan ett totalförbud vid folkomröstningen 1922. Vi fick i stället ett integritetskränkande och diskriminerande ransoneringssystem, infört redan 1917, som inte försvann förrän 1955.

Sedan dess har Sverige gradvis fått ett mindre neurotiskt förhållande till alkohol. Absolutisterna vinner fortfarande ibland delsegrar, men i stort har historien visat att de har fel. Den totala alkoholkonsumtionen har gått upp, men våldet och alkoholskadorna har inte följt med. Kopplingen alkohol-våld är inte biologisk, den är kulturell och därför påverkbar över tid. Det räcker att gå över Sundet till Danmark för att konstatera det, kopplingen, i Sverige sedd som självklar, finns inte där.

Mattias skriver också om dagens jubileum, i SvD: Förbudsexperimenten fortsätter misslyckas.

Sverige inget Landet Lagom

3 april, 2013

Den svenska självbilden är att vi är ett Landet Lagom. I själva verket är vi på många sätt extrema i världen, vi har väldigt svårt att acceptera att företeelser kan vara något annat än antingen förbjudna eller obligatoriska. Hans Li Engnell skriver om det:

Den svenska sexköpslagen är sprungen ur extremfeministisk teori om sexköp som ett slags våld mot kvinnan. I den svenska diskursen nämns därför sexköp frekvent i samma andetag som våldtäkt och människohandel. Det tas ingen hänsyn till att sexsäljare har olika utgångspunkter för sitt beslut att sälja sex, och att det är en himmelsvid skillnad mellan någon som utsätts för människohandel och den som säljer sex vid sidan om studier eller annat arbete.

Detta gör att vi får en väldigt märklig utgångspunkt för diskussion. Frivillighet och tvång blandas huller om buller med minderåriga och myndiga. Allt kokas ned till ett enda ord: utnyttjande. Sexköparen anses alltid befinna sig i en styrkeposition gentemot säljaren. Detta är en ideologisk konstruktion, inte en beskrivning av verkligheten.

Även i narkotikapolitiken är Sverige ett extremt land. Allt innehav och all hantering av narkotika är förbjuden. Vilket i sig inte är ovanligt. Men Sverige har gått steget längre än andra länder och även gjort det förbjudet att ha spår av illegala substanser i blodet. Lägg därtill att straffvärdet, åtminstone fram tills dess att en ny praxis i HD som syftar till att tydligare differentiera lättare brott från grövre slår igenom, anses väldigt hög i Sverige visavi andra brott.

Jag kan tillägga ett tredje exempel: tiggeri. Jag noterar att andra partier nu fjärmar sig från ”människosynen” i förslaget (som det inte alls är säkert kommer att antas) från en moderat arbetsgrupp i Stockholm, om att förbjuda organiserat tiggeri (vad nu det är för något?). Jag tycker också att förbud är fel väg att gå, men det skulle dock vara klädsamt om kritikerna var konsekventa och tillämpade sitt tänkande även på andra områden. Var är de i debatten om sex- och narkotikalagstiftningen? Tiggeriförbud är ju den klassiska svenska lösningen som alla riksdagspartier redan förespråkar på andra områden:

Det finns folk som lever jävligt, så vill vi inte ha det, därför skall vi göra det extra överjävligt att leva på det viset så att ingen får för sig att göra det.

Det innebär att missbrukare inte vågar ringa ambulans vid överdos av rädsla för straff(!) Prostituerade som arbetar tillsammans för att ge varandra skydd döms för koppleri. Så varför inte bötfälla tiggare när man ändå håller på? Det är ju den Svenska Modellen.

Ju fler lagar, desto värre soppa

1 april, 2013

Representanter för Centerns kvinnoförbund framförde på SvD Brännpunkt 1 april idén att det skall vara straffbart för svenskar att köpa sex även i länder där det inte är straffbart. Förslaget har framförts förut, det är fortfarande fundamentalt feltänkt.

Förslaget bryter mot legalitetsprincipen. För att vara straffbar skall en handling vara det där – och när – den begås. Det skall till mycket starka skäl att frångå denna princip, till exempel kan avsteg göras för vissa krigsbrott som inte var kriminaliserade i det område och på den tiden de utfördes. Det Centerkvinnorna vill göra är att riva den internationella rättsordningens grundpelare för vad som i svensk rättstillämpning är ett bötesbrott.

Länder som Danmark och Thailand lär inte vara speciellt intresserade av att handräcka oss i jakten på moralbrottslingar. Men om Sverige inleder en uppluckring av legalitetsprincipen finns det en hel del länder länder som nog gärna skulle ta tillfället i akt att följa efter, varför skulle de vara bättre än oss? Om Sverige kan avskaffa rättsstatens principer för ett moralbrott som i praktiken inte ger mer än 50 dagsböter, varför skulle då andra länder avstå från möjligheten att också de kriminalisera moralbrott begångna i utlandet, moralbrott de själva ser som så allvarliga att de straffas med fängelse eller avrättning?

Centerkvinnornas förslag bygger på idén att medborgaren i ett land är livegen det landet, var hon än befinner sig. Skall det fungera krävs att andra länder skall spana på och lämna ut uppgifter om personer som begår handlingar som inte är straffbara där. Då kan vi knappast neka om andra länder skulle komma på samma dåliga idé. Vilka andra länders medborgare skall vi spana på och lämna ut uppgifter om så att de kan straffas i sina hemländer? Maltesiskor eller polskor som gör abort? Iranska homosexuella? Saudiaraber som har sex utanför äktenskapet? Litauer som går i Prideparaden? Tillämpar vi våra morallagar i utlandet kommer utlandet att tillämpa sina morallagar här.

Den som till äventyrs ändå tycker att förslaget verkar vettigt bör ställa sig följande enkla fråga: Hur många länders lagar skall egentligen gälla i ett land samtidigt? Standardsvaret har hittills varit ”ett”. För accepterar vi tanken att ett land har självklar jurisdiktion utanför sin egen gräns får vi problem. Hur skall vi då hantera att Turkiet straffar den som säger att det inträffade ett folkmord på armenier 1915 medan Frankrike straffar den som säger att det inte inträffade ett folkmord på armenier 1915? Det samhälle som blir effekten av att ta detta förslag på allvar är inte längre ett rättssamhälle.

Justitieminister Beatrice Ask har tack och lov kraftfullt avvisat förslaget just för att det strider mot de internationella rättsprinciper som Sverige brukar försvara. Då kom idén från Socialdemokraterna, den är inte mer rätt när den kommer från företrädare för Alliansen.

Hans Li Engnell konstaterar att den liberala fernissan satt tunt i Centern.

[uppdatering: CUF:s ordförande Hanna Wagenius svarar på Brännpunkt, hon tycker inte sexköpslagen skall utsträckas över landets gränser, hon tycker inte ens att den fungerar i Sverige.]


%d bloggare gillar detta: