Archive for 6 november, 2009

Det du inte visste att du ville veta om PBL

6 november, 2009

I Svenska Dagbladet kan man läsa att Länsstyrelsen tycker till och överprövar hur Stockholms stad skall få bestämma om hur Stockholms stad skall se ut. Det gällde specifikt bygget av Västra City och överdäckningen av spåren längs Klara Sjö. Men detta är inget nytt, Länsstyrelsen har redan på ett mycket burdust sätt överprövat Stockholms demokratiskt fattade beslut. I februari beviljade vi i Stadsbyggnadsnämnden bygglov för 15 planenliga balkonger mot gatan i fastigheten Fortifikationen 2 vid Polhemsgatan på Kungsholmen. Allt enligt kontorets förslag. Bostadsrättsföreningen har redan rivit ner delar av fasaden och flera lägenheter har nu hål i väggen. Nu har Länstyrelsen rivit upp beslutet och inhiberat byggnationen(!)

Det handlar alltså om ett planenligt bygglov som gavs av en enig nämnd på förslag från Stadsbyggnadskontoret. Detta har nu underkänts av Länsstyrelsen som kom till slutsatsen att bygglovet inte skulle ha givits eftersom byggnaden ”förvanskas”. Ett synnerligen subjektivt omdöme som inte delas vare sig av de tjänstemän eller politiker som är verksamma i staden. Nu står alltså föreningen med hål i fasaden och förbud att gå vidare trots att de fått bygglov. Men det kunde varit ännu värre; Detta beslut behövde inte ha kommit i år, det kunde ha kommit år 2012, eller till och med år 2019. PBL är nämligen så märkligt utformad att ett bygglov egentligen aldrig ”vinner laga kraft”. Först om en åtgärd är äldre än 10 år upphör möjligheten för överklaganden och omprövningar av åtgärderna.

Detta länsstyrelsebeslut ifrågasätter kraftigt nämndens legitimitet och hotar också rättssäkerheten. Att ett bygglov aldrig vinner laga kraft och kan överklagas i 10 år är faktiskt fullständigt orimligt. Är det meningen att folk ska vänta i 10 år eller chansa och sätta igång? (Uppenbarligen är det inte meningen att de skall vänta eftersom ett bygge måste starta inom två år och vara avslutat inom fem år från att bygglov givits….)

Det är alltså idag i Sverige fullt möjligt att få bygglov för en åtgärd som 9 år och 10 månader senare kan överklagas av en granne och där överprövande instans finner att lovet är felaktigt, och då måste den lovgivna åtgärden tas bort. Detta problem föreslås inte lösas i den nya Plan- och bygglag som är på remiss och eventuellt kan komma att antas nästa vår. Politiker och förvaltning i Stockholms stad har varit mycket kritiska till lagförslaget. Vi välkomnar sällskap.

intressant?

Läs även andra bloggares åsikter om 


%d bloggare gillar detta: