Archive for 3 december, 2005

Heraldiska nämndens utlåtande om Försvarets föreslagna symbol

3 december, 2005

En läsare har skickat mig en länk till Heraldiska nämndens utlåtande om Försvarsmaktens nya symbol: http://www.ra.se/ra/Heraldik/herald.htm

Heraldiska nämnden har vid sitt sammanträde 2005-11-23 granskat det insända förslaget. Protokollet har följande lydelse:

”§ 3 Sekreteraren föredrog Försvarsmaktens begäran om yttrande över förslag till ny försvarsmaktsgemensam logotyp.

Nämnden konstaterar att Försvarsmakten sedan länge använder ett motsvarande märke såsom nationalitetsbeteckning på flygplan och ubåtar och att förslaget därför inte kan anses strida mot gällande bestämmelser vad gäller användningen av lilla riksvapnet.

Nämnden anser dock att det av flera skäl vore olämpligt och pietetslöst om det föreslagna märket skulle ersätta det hävdvunna heraldiska vapnet med kunglig krona och svärd. Det viktigaste skälet till detta är att heraldiken är ett kulturarv med månghundraårig tradition och stark förankring inom Försvarsmakten och i det svenska samhället.

Om Försvarsmakten ersätter det heraldiska vapnet med den föreslagna logotypen i den visuella kommunikationen, kommer dessutom den naturliga associationen till övriga försvarsanknutna myndigheter att brytas. Detta gäller exempelvis Försvarshögskolan, Totalförsvarets forskningsinstitut, Försvarets materielverk, Fortifikationsverket och Försvarets radioanstalt, men också andra myndigheter såsom Kustbevakningen, Tullverket och Rikspolisstyrelsen, som har nationella uppgifter besläktade med Försvarsmaktens.

Nämnden anser vidare att det knappast främjar Försvarsmaktens internationella insatser att lämna den heraldiska traditionen, som i militära sammanhang är så levande i våra grannländer och hos de flesta av våra militära samarbetspartners.

Vill man åstadkomma en förändring är det möjligt att ge vapnet en ny konstnärlig utformning utan att innehållet ändras. Ett vapen är nämligen endast fastställt till sitt innehåll, inte till sin form. Riksarkivets heraldiske konstnär kan mot ersättning framställa en ny version av Försvarsmaktens vapen. Om Försvarsmakten istället väljer att skapa ett nytt vapen för att på så sätt markera förnyelse, så kan Riksarkivet bistå även i detta arbete.”

Tidigare kommentarer i ämnet här.


%d bloggare gillar detta: